Vấn đề bạn đọc quan tâm
 Bản in     Gởi bài viết  
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Một doanh nghiệp đang hoạt động, nếu doanh nghiệp này thành lập thêm một chi  nhánh  trong  khu  công  nghiệp    chi nhánh này hạch toán độc lập, thì dự án có được  hưởng  ưu  đãi  thuế  thu  nhập  doanh nghiệp đối  với    sở  sản  xuất mới  thành lập hay không?

Trả lời: Theo quy định tại điểm 1, mục  I, phần E của Thông tư số 134/2007/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành  Nghị  định  số  24/2007/NĐ-CP  của Chính  phủ quy định chi  tiết  thi hành Luật Thuế  hu  nhập  doanh  nghiệp,    ghi:  “Các  ưu  đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại  mục III, mục IV, phần E chỉ áp dụng đối với  cơ sở kinh doanh đáp ứng một  trong các  điều  kiện  được  ưu  đãi  về  thuế  thu  nhập  doanh nghiệp  quy định tại mục I, phần E  hoặc cơ sở sản xuất mới thành lập. Đối với  cơ sở sản xuất di chuyển ra khỏi khu vực  đô  thị  theo  quy  hoạch  đã  được    quan  có thẩm quyền phê duyệt hoặc cơ sở kinh  doanh  đang  hoạt  động    dự  án  đầu   ắp đặt dây chuyền sản xuất mới và một  số trường hợp cụ thể khác sẽ được ưu đãi  huế thu nhập doanh nghiệp.

 

Căn cứ vào hướng dẫn trên đây, trường  hợp doanh nghiệp đang hoạt động và có  đầu tư mới vào khu công nghiệp để thành  ập  chi  nhánh  hoạt  động  kinh  doanh     hạch  toán  độc  lập  hay  phụ  thuộc,  thì  dự án này không phải là dự án mới thành lập, mà  chỉ  là hình  thức đầu  tư mở  rộng

quy mô  sản  xuất. Tuy  nhiên,  dự  án  này cũng được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp,  nhưng  phải  thỏa mãn  điều  kiện được quy định tại điểm 2, mục IV, phần E trong Thông tư 134/2007/TT-BTC của Bộ Tài  chính    các  quy  định  khác  về  thuế  thu nhập doanh nghiệp.  
[Trở về]