Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, nhân tố mới 

(CTTĐTBP) - Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017. 

 
Bộ ngành, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu; tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
 
Nội dung tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng. Tuyên truyền các phong trào thi đua do trung ương, bộ ngành, địa phương phát động; kết quả của phong trào, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của bộ ngành, địa phương; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.
 
Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, các bộ ngành, đoàn thể trung ương thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến của đơn vị trên cổng thông tin điện tử, báo ngành, tạp chí và website. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các điển hình tiên tiến của địa phương trên cổng thông tin điện tử, báo đài của tỉnh, thành phố.
 
Ngoài hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương còn khuyến nghị tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên tiến. Bộ ngành, địa phương bố trí để các điển hình được giao lưu, báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức các cuộc thi viết sách, báo, tìm hiểu về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, cổ động trực quan… nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 của bộ ngành, địa phương và của đất nước…

 

Thế Sơn 

[Trở về]