Chính trị - Xã hội
 Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: Những tác động tích cực

Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa rất quan trọng, là vấn đề có tính đột phá để giải quyết một trong những vấn đề bức xúc nhất của đời sống chính trị ở cơ sở.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, chính quyền, quá trình triển khai thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Phước đạt  được những kết quả khích lệ, có những tác động tích cực đối với việc xây dựng cơ quan , đơn vị. Việc thực hiện QCDC ngày càng đi vào chiều sâu, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị cũng như sự thân thiện và gần gũi giữa cán bộ lãnh đạo với cán bộ công chức được củng cố; vai trò trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị được đề cao, phong cách làm việc của cán bộ công chức có nhiều tiến bộ.

Qua 2 năm 2005-2006, hầu hết các cơ quan hành chính sự nghiệp đều bổ sung, xây dựng được quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện khá đầy đủ 7 việc cán bộ công chức phải được biết, 8 việc cán bộ công chức tham gia ý kiến để thủ trưởng cơ quan quyết định, 5 việc giám sát kiểm tra, chú trọng phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan gắn với thực hiện Pháp lệnh cán bộ công chức. Thực hiện Quy chế công khai, dân chủ, đa số cơ quan đơn vị thực hiện quy định khoán kinh phí, thực hành tiết kiệm các chi phí thường xuyên và quản lý tài sản đạt kết quả tốt hơn. Việc tuyển dụng cán bộ, quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, bố trí cán bộ được thực hiện dân chủ, góp phần tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn. Thực hiện QCDC gắn với cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, có 12/24 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 8/8 huyện, thị, 90/94 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; kết quả giải quyết công việc của người dân đạt tương ứng cấp tỉnh 98,65%, cấp huyện 99,82% và cấp xã đạt 99,29%. Điều đáng nói, thông qua cơ chế “một cửa” đã tác động ràng buộc trách nhiệm trong phối hợp giải quyết công việc của các cơ quan chuyên môn, tránh được sự đùn đẩy, có tác dụng ngăn ngừa và phát hiện hiện tượng lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ, nhũng nhiễu nhân dân, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Có thể nói, quá trình thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP) những năm qua thật sự là quá trình từng bước khẳng định, quá trình đó đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ công chức, tạo không khí hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn, bên cạnh cần thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp như đổi mới thể chế, cơ chế, tổ chức và cán bộ;đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và đào tạo...thì vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định. Để phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng cơ sở cần nâng cao nhận thức, làm đúng vai trò của tổ chức đảng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới...đặc biệt là đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở, khắc phục khuynh hướng: Đảng uỷ bao biện, lấn sân các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền, dẫn tới việc chính quyền ỷ lại vào Đảng uỷ, không phát huy tính độc lập, sáng tạo; hoặc các cấp uỷ đảng cơ sở buông lỏng lãnh đạo chính quyền, dẫn tới nhiều hiện tượng tiêu cực, làm sai đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

                                                                                                   BVH - VP.Tỉnh ủy BP.

[Trở về]