Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công 
 Ngày 17/12/2015, Quyết định 2704/QĐ-BTC  về việc thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, các thủ tục giao dịch điện tử đối với một số dịch vụ công trên cổng thông tin của Kho bạc Nhà nước bao gồm:

- Thủ tục đăng ký mở và sử dụng tài khoản.

- Thủ tục giao, nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi, kê khai yêu cầu thanh toán.

- Thủ tục giao, nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi, kê khai yêu cầu thanh toán không áp dụng đối với các nghiệp vụ:

+ Chi bằng Lệnh chi tiền.

+ Nghiệp vụ ghi thu, ghi chi do cơ quan tài chính thực hiện.

+ Nghiệp vụ hoàn trả thu ngân sách do cơ quan thu thực hiện.

+ Các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu chi ngân sách của các đơn vị.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 12/2015 đến hết tháng 06/2016. 
[Trở về]