Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng mức trần học phí đại học từ năm học 2015-2016 
 Đây là nội dung tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
 
Cụ thể, mức trần học phí trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (kể cả với các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động) như sau:

1. Nhóm ngành KHXH, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản:

- Từ năm học 2015-2016 đến 2017-2018: 1.750.000 đồng/tháng.

- Từ năm học 2018-2019 đến 2019-2020: 1.850.000 đồng/tháng.

- Năm học 2020-2021: 2.050.000 đồng/tháng.

2. Nhóm ngành KHTN, kỹ thuật, công nghệ, thể dục, thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch:

- Từ năm học 2015-2016 đến 2017-2018: 2.050.000 đồng/tháng.

- Từ năm học 2018-2019 đến 2019-2020: 2.200.000 đồng/tháng.

- Năm học 2020-2021: 2.400.000 đồng/tháng.

3. Nhóm ngành Y dược:

- Từ năm học 2015-2016 đến 2017-2018: 4.400.000 đồng/tháng.

- Từ năm học 2018-2019 đến 2019-2020: 4.600.000 đồng/tháng.

- Năm học 2020-2021: 5.050.000 đồng/tháng.

Nghị định 86/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.
[Trở về]