Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức chi xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 
 Ngày 15/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 148/2015/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo đó, mức chi cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được thực hiện như sau:

- Bồi dưỡng người đi xác minh thông tin ngoài chế độ công tác phí theo quy định: 100.000 đồng/người/ngày. 

- Bồi dưỡng cho người cung cấp thông tin: 2.000.000 đồng đối với một thông tin được xác minh chính xác về hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, không phụ thuộc số lượng hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Hỗ trợ tối đa 1.750.000 đồng/mộ (đã bao gồm xây tạm vỏ mộ sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giám định gen) để hoàn thiện mộ (cả bia) sau khi kết thúc việc xác định thông tin về hài cốt liệt sĩ trong trường hợp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ…

Thông tư 148/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/11/2015.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ niên độ ngân sách năm 2015.
[Trở về]