Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mẫu báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ 
 Ngày 30/10/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 46/2015/TT-BTNMT quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. 

Theo đó, báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ được lập theo các mẫu gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ

- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc bản đồ.

Báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ được lập định kỳ mỗi năm 01 lần, tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ theo yêu cầu đó.

Thông tư 46/2015/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/12/2015 và thay thế Quyết định 04/2007/QĐ-BTNMT.
[Trở về]