Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương 
 Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành Thông tư 17/2015/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng Ngân sách Nhà nước cấp Quốc gia.

Theo đó, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương được bảo đảm từ các nguồn:

- Ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương;

- Ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương;

- Kinh phí huy động từ các nguồn khác (nếu có).

Cũng theo Thông tư này  thì việc thực hiện chi Ngân sách Nhà nước của nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương như sau:

-  Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách địa phương ưu tiên chi cho các nội dung của nhiệm vụ như: thu thập số liệu tại các cơ quan thuộc địa phương; tổ chức các hội nghị, hội thảo tại địa phương…

-  Sau khi được giao dự toán chi ngân sách, đơn vị chủ trì thực hiện việc chi ngân sách theo quy định hiện hành.

-  Kinh phí đã bố trí trong dự toán để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế độ quy định.

Thông tư 17/2015/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 25/11/2015.
[Trở về]