Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức 
 Nhằm thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thời gian tới theo Nghị quyết 39-NQ/TW, Thủ tướng ban hành Quyết định 2218/QĐ-TTg. Theo đó:

- Đảm bảo đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao năm 2015.

- Số CBCCVC được tuyển dụng mới không được vượt quá 50% số CBCCVC đã ra khỏi biên chế sau khi tinh giản hoặc nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định pháp luật.

- Tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế của từng Bộ, ngành; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp:

+ Khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

+ Nguồn thu sự nghiệp được dùng để trả lương thay thế việc trả lương từ Ngân sách Nhà nước.

- Đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp: 

+ Giữ ổn định biên chế đến năm 2016.

+ Được khoán hoặc hỗ trợ kinh phí với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao từ năm 2017.

Quyết định 2218/QĐ-TTg có hiệu lực từ 10/12/2015.
[Trở về]