Trang chủ
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Huyện Bù Đăng
 Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bù Đăng 
  • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
  • |
  • PHÒNG BAN
  • |
  • THÔNG TIN CHUNG

Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 
 
 

Lương Hận - PCT UBND huyện (khối VX)
Điện thoại: 0918090278
 
 
Lê Thanh Hải - PCT UBND huyện (khối KT)
Điện thoại: 0918 090 252 

Điểu Hà Hồng Lý - PCT UBND huyện (khối DTTG)
Điện thoại: 0918 350 679 
 
Don Vi Hanh Chinh
STT
Phòng ban
Điện thoại
01
VP. HĐND và UBND
0651 3974 750
02 Phòng TC – KH 0651 3974 714
03
Phòng Công thương
0651 3974 790
04
Phòng Tư pháp
0651 3974 790
05 Phòng Nội vụ 0651 3974 449
06 Thanh Tra 0651 3974 129
07 Phòng Nông nghiệp – PTNT 0651 3974 394
08 Phòng Y tế 0651 3975 215
09 Phòng LĐTB&XH 0651 3974 758
10 Phòng VHTT 0651 3974 730
11 Phòng TN – MT 0651 3974 625
12 Bộ phận 01 cửa 0651 3975 010

 

[Trở về]