Văn bản TW mới
Hướng tới bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 (CTTĐTBP) – Căn cứ Công văn số 179-CV/BTGTU ngày 29/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc đăng phát Chương trình hành động của các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội và...
Chi tiết >>>
Bình Phước công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 
 (CTTĐTBP) - Ngày 27-5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Thông báo số 107/TB-UBBC về kết quả bầu cử đại biểu...
Chi tiết >>>
Bù Đăng: 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện 

 (CTTĐTBP) - Ngày 27/4, Ủy ban bầu cử huyện Bù Đăng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa 6 nhiệm kỳ 2016-2021 ở từng đơn vị bầu cử.

Chi tiết >>>
Văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tin có hình

Để lãnh đạo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,...

Chi tiết >>>
Thông tin cử tri cần biết: Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử,...

Chi tiết >>>