Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đối tượng được ưu tiên tuyển chọn vào CAND 
 Từ ngày 06/12/2015, việc tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Công an nhân dân (CAND) sẽ thực hiện theo Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. 


Theo đó, các đối tượng sau sẽ được ưu tuyên tuyển chọn vào CAND, bao gồm:

- Có chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi phù hợp với công tác công an.


- Sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có trình độ chuyên môn phù hợp.


Các đối tượng này phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phải bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND; có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt; tự nguyện phục vụ trong CAND theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ tuyển dụng.

Nghị định 103/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 43/2007/NĐ-CP.

[Trở về]