Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định163/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025. 

Theo đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng được quy định như sau: 

- Về bồi dưỡng:

+ Lý luận chính trị.

+ Kiến thức quản lý nhà nước.

+ Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo chương trình, quy trình quy định.

+ Cập nhật, nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế.

+  Bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định; tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Về đào tạo:

+ Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cho cán bộ, công chức cấp xã.

+ Đào tạo trình độ đại học cho cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm cho cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Khuyến khích tự học và đào tạo trình độ sau đại học cho viên chức.

Quyết định 163/QĐ–TTg có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2016.
[Trở về]