Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đào tạo, tuyển chọn đối với Cảnh sát môi trường 
 Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

 
Theo đó, đào tạo, tuyển chọn nguồn nhân lực đối với cảnh sát môi trường được quy định như sau:

- Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học có đủ tiêu chuẩn để đào tạo; bổ sung vào lực lượng Cảnh sát môi trường.

 

- Cảnh sát môi trường được chọn cử hạ sĩ quan, sĩ quan đến các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo các ngành, nghề phù hợp với nhiệm vụ công tác.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan quy định cụ thể về đào tạo và thủ tục tuyển chọn sinh viên, học sinh tốt nghiệp; việc chọn, cử sĩ quan, hạ sĩ quan đến các cơ sở đào tạo.

Nghị định 105/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2015 và thay thế Nghị định 72/2010/NĐ-CP .

[Trở về]