Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bãi bỏ thủ tục cấp chứng chỉ định giá bất động sản 
 Đó là nội dung tại Quyết định 1376/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được ban hành ngày 30/11/2015.

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ thủ tục cấp chứng chỉ định giá bất động sản, thủ tục cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất).

Đồng thời, công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành về:

- Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư. 

- Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Quyết định 1376/QĐ-BXD ngày 30/11/2015 có hiệu lực từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chi tiết về thủ tục hành chính có hiệu lực.
[Trở về]